• Fri leverans vid order på mer än 1.999 SEK online

Information om dataskydd - Holger Christiansen A/S Danmark – A Bosch Group Company

Holger Christiansen A/S Danmark – A Bosch Group Company (i fortsättningen ”Holger Christiansen” resp. ”vi” eller ”oss”) är glada över att du besöker våra webbplatser och våra mobila applikationer (som vi gemensamt brukar kalla vårt ”onlineutbud”) och att du är intresserad av vårt företag och våra produkter.

Här kan du läsa och skriva ut vår integritetspolicy.

 

Holger Christiansen respekterar din integritet

I våra affärsprocesser är vi mycket måna om att din integritet skyddas vid behandlingen av personuppgifter och vi lägger stor vikt vid skydd av affärsuppgifter. Vi behandlar de personuppgifter som samlas in när du besöker vårt onlineutbud konfidentiellt och alltid enligt gällande lagbestämmelser.

Dataskydd och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy.

 

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för bearbetningen av dina uppgifter är: Holger Christiansen A/S Danmark – A Bosch Group Company. Eventuella undantag förklaras i denna information om dataskydd.

Våra kontaktuppgifter:Holger Christiansen A/S Danmark – A Bosch Group Company, Hedelundvej 13, DK-6705 Esbjerg, CVR nr. DK-88021614, online@hc-cargo.com.

 

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kommunikationsuppgifter (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, adress, IP-adress)
 • Grunduppgifter för avtal (avtalsförhållande, produkt- eller avtalsintressen)
 • Kundhistorik
 • Uppgifter om fakturering och betalning i samband med avtal
 • Inhämtade upplysningar (från tredje part, t.ex. kreditupplysningsföretag eller från offentliga register)
 • Utöver detta samlas följande information in när du besöker vår webbplats: webbplatsen som har länkat dig till vår sida (referent), besökta sidor, hämtade filer (hämtningar), videor som du har sett/ljudklipp som du har lyssnat på, länkar som du har klickat på, sökord eller -fraser (sökningar på webbplatsen), besökets varaktighet, webbläsare som har använts osv. Om besöket är ett resultat av annonsering på nätet i form av banners, video-annonser, sökmotorannonsering osv., registrerar vi även vilken banner, vilket sökord osv. som fick dig att besöka Holger Christiansens webbplatser.

De insikter som detta ger oss gör att vi kan fortsätta att optimera våra webbplatser och skräddarsy dem, annonser och erbjudanden så att de matchar våra besökares behov ännu bättre.

 

Principer

Till personuppgifter räknas all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, alltså till exempel namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, uppgifter om avtal, bokningar och betalningar, som är uttryck för en persons identitet.

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter (inklusive IP-adress) endast när det finns rättslig grund eller när du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, till exempel i samband med att du registrerar dig.

 

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Vi och av oss anlitade tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahållande av detta onlineutbud och fullgörande av avtal enligt våra avtalsvillkor inklusive fakturering. Till fakturering räknas även försäljning av fordringar

(rättslig grund: fullgörande av avtal eller ett för försäljningen av fordringar från vår sida berättigat intresse i effektiv hantering av kundfordringar).

 • För att upptäcka störningar och av säkerhetsskäl

(rättslig grund: uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter inom datasäkerhetsområdet och berättigat intresse i åtgärdande av störningar och i säkerheten i vårt utbud).

 • Egen och andra företags marknadsföring samt marknadsundersökningar och målgruppsmätning i den omfattning lagen tillåter eller baserat på samtycke

(rättslig grund: samtycke/berättigat intresse från vår sida i direktmarknadsföring, så länge detta sker i enlighet med gällande dataskydds- och konkurrenslagstiftning).

 • Utskick av ett nyhetsbrev efter samtycke från mottagaren per e-post eller SMS/MMS(rättslig grund: samtycke).
 • Bevaka och skydda våra intressen (rättslig grund: Berättigat intresse från vår sida för att bevaka och skydda våra intressen).

 

Registrering

Om du vill kunna använda funktioner som kräver att det finns ett upprättat avtal ber vi dig att först registrera dig. Vid registreringen samlar vi in de personuppgifter som krävs för att kunna upprätta och uppfylla avtalet (t.ex. förnamn, efternamn, födelsedatum, e-postadress, eventuella uppgifter om önskat betalsätt eller om kontoinnehavaren) samt eventuellt ytterligare frivilliga uppgifter. Uppgifter som måste anges är märkta med *.

 

Loggfiler

Så fort du använder internet överför din webbläsare automatiskt viss information, information som vi sparar i så kallade loggfiler.

Vi sparar loggfilerna en kort tid för att kunna åtgärda fel och av säkerhetsskäl (t.ex. för att få information om försök till attacker) och sedan raderar vi dem. Loggfiler som måste sparas under längre tid för bevisändamål är undantagna från raderingen tills den aktuella händelsen är slutgiltigt uppklarad. I vissa fall kan även loggfilerna komma att överföras till utredande myndigheter.

Loggfilerna används även för analysändamål (utan eller med förkortad IP-adress). För mer information om detta, se avsnittet Webbanalys.

I loggfilerna sparas i synnerhet följande information:

 • IP-adressen (internetprotokolladress) på den terminalutrustning som används för att få åtkomst till onlineutbudet
 • Internetadressen till den webbplats på vilken onlineutbudet har öppnats (så kallad käll- eller hänvisningsadress)
 • Namnet på tjänsteleverantören via vilken åtkomsten till onlineutbudet sker
 • Namn på filer och information som öppnas
 • Datum och klockslag för öppnandet samt hur länge det pågick
 • Överförd datamängd
 • Operativsystem och information om använd webbläsare inklusive installerade tillägg (t.ex. för Flash Player)
 • http-statuskod (t.ex. ”Begäran slutförd” eller ”Det gick inte att hitta begärd fil”).

 

Barn

Detta onlineutbud är inte avsett för barn under 16 år.

 

Överföring av uppgifter till andra personuppgiftsansvariga

Normalt överför vi endast dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga om det krävs för fullgörande av avtal, om vi eller aktuell tredje part har ett berättigat intresse i överföringen eller om du har lämnat ditt samtycke till överföringen. En närmare förklaring av rättslig grund hittar du i avsnittet Ändamål med behandlingen och rättslig grund. ”Tredje part” kan också vara andra företag inom Bosch-koncernen. Så länge överföring av uppgifter till tredje part bygger på ett berättigat intresse förklaras den i denna information om dataskydd.

Därutöver kan uppgifter överföras till andra om vi skulle vara skyldiga att göra det enligt lag eller om en myndighet eller en domstol eller annan rättslig myndighet begär det.

 

Tjänsteleverantör (allmänt)

Vi anlitar externa tjänsteleverantörer för bland annat försäljnings- och marknadsföringstjänster, avtalshantering, betalningshantering, programmering, värdtjänster och telefonjourtjänster. Vi har valt ut dessa tjänsteleverantörer med stor omsorg och kontrollerar regelbundet att de lever upp till sina åtaganden, i synnerhet när det gäller en noggrann och säker hantering av de uppgifter som finns sparade om dig. Samtliga tjänsteleverantörer som vi anlitar har förbundit sig att följa gällande lagar och sekretessbestämmelser. Tjänsteleverantörerna kan också vara andra företag inom Bosch-koncernen.

 • Betaltjänstleverantör: Vi använder oss av externa betaltjänstleverantörer. Beroende på vilken betalningsmetod du använder när du beställer överför vi de uppgifter som samlas in för att det ska gå att utföra betalningen (t.ex. bankuppgifter eller kreditkortsinformation) till det aktuella kreditinstitutet eller den av oss anlitade betaltjänstleverantören. I vissa utsträckning samlar betaltjänstleverantören in och behandlar dessa uppgifter även som personuppgiftsansvarig. Då gäller information om dataskydd från den aktuella betaltjänstleverantören.
 • Paketavisering: För att du ska få information om när din beställning är på väg eller finns att hämta lämnar vi inom ramen för fullgörandet av vårt avtal din e-postadress och ditt telefonnummer vidare till distributören. Detta företag behandlar uppgifterna i egenskap av personuppgiftsansvarig.
 • Överföring till mottagare utanför EES: Vi kan även överföra personuppgifter till mottagare baserade utanför EES, så kallade tredjeländer. I dessa fall säkerställer vi före en eventuell uppgiftsöverföring att mottagaren håller adekvat dataskyddsnivå (baserat på t.ex. EU-kommissionens beslut om adekvat skydd för det aktuella landet eller att en överenskommelse med så kallade EU-standardavtalsklausuler föreligger mellan Europeiska unionen och mottagaren) eller att du har gett ditt samtycke till överföringen.

Du kan beställa en översikt över mottagare i tredjeland och en kopia av de överenskommelser som har ingåtts för att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå. Använd uppgifterna i avsnittet Kontakt.

 

Hur länge får uppgifterna sparats Lagringstider

I normala fall sparar vi bara dina uppgifter så länge det behövs för att kunna tillhandahålla vårt onlineutbud och tillhörande tjänster eller så länge vi har ett berättigat intresse i den fortsatta lagringen av uppgifterna (t.ex. kan vi även efter att ett avtal är uppfyllt fortfarande ha ett berättigat intresse i att skicka reklam med vanlig post). I alla andra fall raderar vi dina personuppgifter med undantag av sådana uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara längre (t.ex. är vi skyldiga enligt skatte- och affärslagstiftning att behålla dokument som avtal och fakturor under en viss tid).

 

Användning av cookies (allmänt)

Cookies är små textfiler som sparas på din dator när du besöker en webbplats. När du besöker webbplatsen igen skickar din webbläsare tillbaka innehållet i cookien till den aktuella leverantören och gör det på så vis möjligt att känna igen terminalenheten. Genom att läsa av cookies får vi möjlighet att anpassa vårt onlineutbud för dig och göra det lättare för dig att använda.

 

Stänga av och radera cookies

När du besöker våra webbplatser får du i ett popup-fönster frågan om du vill tillåta de cookies som används på vår sida eller om du vill gå till inställningarna och stänga av dem.

Om du bestämmer dig för att inte tillåta cookies sätts en opt out-cookie i din webbläsare. Denna cookie är endast till för att hålla reda på att du motsätter dig övriga cookies.

Om du väljer att stänga av cookies kan det dock leda till att du inte längre kan använda vissa funktioner på våra webbplatser. Tänk på att en opt out-cookie av tekniska skäl endast kan användas i den webbläsare där den placeras. Om du raderar cookies och använder en annan webbläsare eller en annan enhet måste du göra om avanmälan (opt-out).

Inställningsmöjligheten gäller inte cookies som sätts när du besöker tredjepartswebbplatser som tillhör andra leverantörer.

Du kan dock alltid välja att radera samtliga cookies i din webbläsare. Använd hjälpfunktionen i din webbläsare för att se hur du gör. Även detta kan dock leda till att du inte längre kan använda vissa funktioner.

Du kan också gå in på nedanstående webbplats för att hantera och avaktivera användningen av cookies från tredjepartsleverantörer:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Det är inte vi som driver denna webbplats, så vi har inget ansvar för den och vi kan inte påverka varken tillgänglighet eller innehåll.

 

Sociala plugin-program

YouTube

Holger Christiansens webbplatser använder videoplattformen YouTube, som administreras av YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube är en plattform som möjliggör uppspelning av ljud- och videofiler.

När du öppnar en sida från vårt utbud upprättar den inbyggda YouTube-spelaren en anslutning till YouTube så att video- eller ljudfilen kan överföras och spelas upp. I samband med detta överförs också uppgifter till YouTube i egenskap av personuppgiftsansvarig. Vi har inget ansvar för den behandling av uppgifter som sker hos YouTube. Leverantören eller dess server kan finnas utanför EU eller EES (t.ex. i USA). Insticksprogrammen är fristående tillägg från leverantörer av sociala nätverk. Vi kan därför inte påverka omfattningen på de personuppgifter som de samlar in och lagrar.

Mer information om omfattningen av och syftet med de uppgifter som samlas in, om vilken ytterligare bearbetning och användning av dessa uppgifter som sker hos YouTube, om dina rättigheter och vilka dataskyddsalternativ du kan välja hittar du i YouTubes information om dataskydd. Om du inte vill att leverantörer av sociala nätverk får tillgång till och, i tillämpliga fall, lagrar eller använder personuppgifter bör du inte använda de aktuella insticksprogrammen.

 

Cookiens varaktighet

Cookies raderas automatiskt efter en viss tid (kan variera), men de kan förnyas efter varje besök. För mer information om hur länge cookie-filerna som används på vår webbplats sparas, se vår fullständiga lista över cookies.

 

Förteckning över de cookies som vi använder (skala 1-4)

Här hittar du en komplett lista över de cookies som vi använder och vilken funktion de fyller.
1.    Teknisk funktion (1. /tredje part)
2.    Mätning av trafik (1. /tredje part)
3.    Annonsering, frekvens, användning osv. (tredje part)
4.    Riktad reklam baserat på surfvanor (tredje part)

 

Användning av webbanalysverktyget econda

För att säkerställa en anpassad design och optimal prestanda för denna webbplats, samlar econda GmbH:s (www.econda.de) lösningar och tekniker inte bara in och lagrar anonymiserade data, utan använder även dessa data för att sammanställa användarprofiler med hjälp av pseudonymer.

Cookies kan användas i detta syfte och de gör att det går att se vilken webbläsare som har använts. Användarprofiler lagras inte tillsammans med data som tillhör anonymiserade användare utan användarens uttryckliga medgivande.

IP-adresser i synnerhet görs oläsliga direkt vid mottagandet, vilket gör det omöjligt att matcha en användarprofil med en IP-adress.

Besökare på webbplatsen kan tacka nej här – när som helst – till att uppgifter om dem samlas in och lagras.

 

Översikt över de cookies vi använder

Som framgår av listan med cookies finns det även cookies från andra leverantörer på denna webbplats. Dessa cookies kan göra att dina personuppgifter vidarebefordras till dessa leverantörer. Om personuppgifter vidarebefordras till dessa leverantörer, omfattas behandlingen av personuppgifter inte av denna dataskyddspolicy och Holger Christiansen  ansvarar inte för denna databehandling. 

 

Econda analytics (2)

Värddomän första till tredje part
hc-cargo.dk, hc-cargo.fr, hc-cargo.it, hc-cargo.nl, hc-cargo.pl, hc-cargo.co.uk, hc-cargo.se, hc-cargo.de, hc-cargo.es, hc-cargo.com,.econda-monitor.de första part + tredje part
Cookiens namn förfaller efter
Econdasearchorigin sessionens slut
emos-visitor 2 år
emos-session sessionens slut
emos_jcvid 2 år
emos_jcsid sessionens slut

Syfte
Econda analytics-cookies används för att mäta trafiken på vår webbplats.
En unik textsträng sparas för att identifiera tidsstämpeln, interaktioner samt information om webbläsaren och källsidan som länkade användaren till vår webbplats.
Ingen känslig information sparas. För mer information, läs econdas dataskyddspolicy.

 

Youtube (3)

Värddomän första till tredje part
youtube.com tredje part
Cookiens namn förfaller efter
APISID, CheckConnectionTempCookie576, HSID, Login_INFO, PREF, SAPISID, SID, SSID, VISITOR_ INFO1_LIVE, YSC, Demographics, recently_watched _video_id_list, use_hitbox, GED_PLAYLIST_ACTIVITY and more. Förfallodatum varierar mellan avslutandet av sessionen och upp till 2 år.

Syfte
Dessa cookies skapas genom inbäddade YouTube-videor. De registrerar anonym statisk data om exempelvis hur många gånger som videon har visats och vilka inställningar som används för uppspelning.
Inga känsliga data samlas in såvida du inte loggar in på ditt google-konto. Om du gör det kopplas dina val till ditt konto, till exempel om du klickar på ”gilla” på en video.
För mer information, läs Googles allmänna integritetspolicy.

 

Google analytics (i YouTube-spelaren och  Maps) (2)

Google Analytics tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Värddomän första till tredje part
youtube.com tredje part (ägs av Google))
Cookiens namn förfaller efter
__utma förfaller efter
__utmb 30 minuter
__utmc sessionens slut
__utmz 6 månader
__utmv förfaller efter

Syfte
Google Analytics-cookies används för att mäta trafiken på vår webbplats.
En unik textsträng sparas för att identifiera webbläsaren, tidsstämpeln för interaktioner och webbläsar-/källsidan som länkade användaren till vår webbplats. Vi använder Google Analytics med extrafunktionen som Google erbjuder för att anonymisera IP-adresser. Google förkortar dock redan i de flesta fall IP-adresser inom EU, men enbart i undantagsfall. Ingen känslig information sparas. För mer information, läs Googles integritetspolicy eller beskrivningen av Google Analytics cookies hos Google.
Du kan neka användning av cookies från Google Analytics här (men du kommer då inte att ha tillgång till alla funktioner på webbplatsen)

 

Dubbelklicka (i YouTube-spelaren) (4)

DoubleClick tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Värddomän första till tredje part
doubleclick.net tredje part (ägs av Google)
Cookiens namn förfaller efter
test_cookie 24 timmar
id 2 år
_drt_ 24 timmar

Syfte
Används av Google för att kontrollera om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies och för att samla in statistik för visning av riktad reklam i t.ex. YouTube-videor.
Ingen känslig information samlas in eller delas så länge du inte är inloggad på ditt Google-konto. Om du är inloggad kopplas dina val till ditt konto för att Google ska kunna skapa effektivare riktad reklam i enlighet med dina personliga intressen.
För mer information, se Google integritetspolicy samt informationen om Doubleclicks användning av cookies, som även innehåller information om hur du ändringar dina inställningar för annonser som visas i Googles tjänster.
Om du vill tacka nej till cookies från Doubleclick kan du göra detta genom att installera en app från Google.

 

Flash (i YouTube-spelaren) (1)

Värddomän första till tredje part
hc-cargo.dk, hc-cargo.fr, hc-cargo.it, hc-cargo.nl, hc-cargo.pl, hc-cargo.co.uk, hc-cargo.se, hc-cargo.de, hc-cargo.es, hc-cargo.com första part

 

Cookiens namn förfaller efter
Flash cookies, soundData.sol etc. ej tillämpligt

 

Syfte
Dessa cookies används för att komma ihåg inställningar som används för uppspelning av Flash-innehåll som YouTube videor i webbläsare som inte använder HTML5-spelaren.
Ingen känslig information sparas. För mer information, läs Googles allmänna integritetspolicy.
Dessa flash-cookies sparas inte i webbläsaren som de andra cookie-filerna. Istället sparas de på din enhet (PC/Mac/mobil osv.). De har därför inget förfallodatum och inställningarna tillämpas därför i webbläsare och på webbplatserna.

 

Google maps (2)

Värddomän första till tredje part
.google.com, .google.dk, apis.google.com tredje part

 

Cookiens namn förfaller efter
APISID, HSID, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, khcookie, testcookie Förfallodatumet varierar mellan avslutad session och 2 år.

 

Syfte
Används av Google för att mäta trafik och spara inställningar, exempelvis för att identifiera vilken webbläsare och vilka inställningar som används.
Inga känsliga uppgifter sparas. För mer information, läs Googles allmänna integritetspolicy.

 

New Relic, verktyg för övervakning av webbplatsprestanda (1/2)

Värddomän första till tredje part
hc-cargo.dk, hc-cargo.fr, hc-cargo.it, hc-cargo.nl, hc-cargo.pl, hc-cargo.co.uk, hc-cargo.se, hc-cargo.de, hc-cargo.es, hc-cargo.com första part

 

Cookiens namn förfaller efter
NRAGENT 1 sekund
JSESSIONID sessionens slut
hblid 730 days
bfLead 1 year
bfSession end of session
NRREFL 85 days
NRREFP 85 days
__qca 1 year
__ar_v4 2080 days
ei_client_id 730 days

 

Syfte
Dessa cookies används för prestandaövervakningsplattformen New Relic. Plattformen gör det möjligt att mäta om webbplatsen är aktiv och fungerar som det är tänkt – och även att sidorna visas så snabbt som det är tänkt.
Dessa cookies används för att samla in anonym statistisk information om hur webbplatsen används, vilka sidor som har besökts och om det uppstår fel på webbplatsen. Cookie-filerna används inte för insamling av känslig information och kan inte användas för att identifiera användaren. All information samlas in i övervaknings- och statistiksyfte och den används enbart för optimering av prestandan på webbplatsen.

 

Språk som har valts på de belgiska webbplatserna (1)

Värddomän första till tredje part
hc-cargo.nl första part

 

Cookiens namn förfaller efter
nl-lang 1 år

 

Syfte
Denna cookie används för att komma ihåg det språk som användaren har valt på den belgiska webbplatsen, som kan visas i såväl en FR-version (franska) och en NL-version (holländska).

 

Visa/dölj pris och rabattinställningar (1)

Värddomän första till tredje part
hc-cargo.dk, hc-cargo.fr, hc-cargo.it, hc-cargo.nl, hc-cargo.pl, hc-cargo.co.uk, hc-cargo.se, hc-cargo.de, hc-cargo.es, hc-cargo.com första part

 

Cookiens namn förfaller efter
Showdiscount sessionens slut
Showprice sessionens slut

 

Syfte
Dessa cookies används för att komma ihåg inställningen för visa/dölj priser och rabatter i produktlistor.

 

Godkänn överlagring av cookies (1)

Värddomän första till tredje part
hc-cargo.dk, hc-cargo.fr, hc-cargo.it, hc-cargo.nl, hc-cargo.pl, hc-cargo.co.uk, hc-cargo.se, hc-cargo.de, hc-cargo.es, hc-cargo.com första part

 

Cookiens namn förfaller efter
cookieAccept sessionen
cookieAccept 1 år
cookieLevel session

 

Syfte
Dessa cookies används för att garantera att meddelandet om användning av cookies visas för alla som besöker webbplatsen för första gången och döljs som tänkt vid de efterföljande besöken.

 

Användarinloggning (1)

Värddomän första till tredje part
hc-cargo.dk, hc-cargo.fr, hc-cargo.it, hc-cargo.nl, hc-cargo.pl, hc-cargo.co.uk, hc-cargo.se, hc-cargo.de, hc-cargo.es, hc-cargo.com första part

 

Cookiens namn förfaller efter
DW_Extranet 1 månad
DW_ExtranetSessionCookie sessionens slut
ASP.NET_SessionId sessionens slut
Dynamicweb 1 år
Login 30 days

 

Syfte
Dessa cookies används för att möjliggöra inloggningsfunktionen på vår webbplats. Användarnamnet och en krypterad version av lösenordet sparas i cookie-filerna.

 

Varukorg (1)

Värddomän första till tredje part
hc-cargo.dk, hc-cargo.fr, hc-cargo.it, hc-cargo.nl, hc-cargo.pl, hc-cargo.co.uk, hc-cargo.se, hc-cargo.de, hc-cargo.es, hc-cargo.com första part

 

Cookiens namn förfaller efter
Dynamicweb:Ecom:CartSavedForLater 1 day

Syfte

Används för att koppla ihop varukorgen med webbläsaren via ett anonymt ID.
Ingen känslig information och inga personuppgifter samlas in eller sparas.

 

Facebook Pixel

Facebook drivs under www.facebook.com av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Host domain 1.-3. party
hc-cargo.dk, hc-cargo.co.uk, hc-cargo.fr, hc-cargo.it, hc-cargo.nl, hc-cargo.pl, hc-cargo.es, hc-cargo.se, hc-cargo.de, hc-cargo.com 3. party
Cookie name Expiry
locale end of session
sb 730 days
pl 80 days
lu 730 days
datr 730 days
rc end of session
c_user 95 days
xs 95 dats
fr 95 days
csm 95 days

Purpose

This is used for measuring website traffic, optimize and build audiences for our ad campaigns.

 

Externa länkar

Vårt onlineutbud kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part – med leverantörer som vi inte har något avtal med. När du har klickat på länken har vi inte längre något inflytande över insamling, behandling och användning av de personuppgifter (t.ex. IP-adress eller sidans URL-adress) som eventuellt överförs till tredje part i samband med att du klickar på länken, eftersom vi av naturliga skäl inte har någon kontroll över tredje parts agerande. Vi har inget ansvar för den behandling av sådana personuppgifter som tredje part utför.

Säkerhet

Våra medarbetare och de företag vi anlitar som tjänsteleverantörer är förbundna att respektera tystnadsplikten och följa bestämmelserna i tillämpliga dataskyddslagar.

Vi uppfyller alla tekniska och organisatoriska krav för att säkerställa en adekvat skyddsnivå och för att skydda de uppgifter om dig som vi hanterar i synnerhet mot risker för oavsiktlig eller felaktig radering, manipulering, förlust, ändring eller obehörig utlämning och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

 

Användarens rättigheter

För att åberopa dina rättigheter, använd uppgifterna i avsnittet Kontakt. Försäkra dig om att vi i samband med detta entydigt kan definiera dig som person.

·         Rätt att få tillgång till information: Du har rätt att få information av oss beträffande hanteringen av dina uppgifter. Här kan du åberopa rätten att få tillgång till de personuppgifter som samlats in om dig och få reda på hur de behandlas. 

·         Rätt till rättelse och radering: Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter och, under förutsättning att lagkraven är uppfyllda, kompletterar eller raderar dina uppgifter. Detta gäller inte uppgifter som krävs för bokförings- och redovisningsändamål eller som enligt lag måste sparas en viss tid. Så länge åtkomst till sådana uppgifter inte är nödvändig är dock hanteringen av dem begränsad (se nedan).

·         Begränsning av behandling: Under förutsättning att lagkraven är uppfyllda kan du begära av oss att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

·         Invändning mot behandling av uppgifter: Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter. Då slutar vi att behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa att vi enligt gällande lagstiftning har tvingande berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än din invändning.

·         Invändning mot direktmarknadsföring: Du kan också när som helst lämna in en invändning mot att dina personuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte (”Reklaminvändning”). Observera att det av organisatoriska skäl kan uppstå en överlappning mellan ditt återkallande och användningen av dina uppgifter inom ramen för en redan påbörjad marknadsföringskampanj.

·         Invändning mot behandling av uppgifter vid rättslig grund ”berättigat intresse”: Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter såvida den baseras på rättsliga grunden berättigat intresse. Då slutar vi att behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa att vi enligt gällande lagstiftning har tvingande berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än din invändning.

·         Återkallande av samtycke: Om du har gett oss ditt samtycke till att vi får behandla dina uppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke med gällande verkan. Detta påverkar inte lagligheten i behandlingen av dina uppgifter fram till återkallandet.

 

Dataportabilitet

Vidare har du rätt att få ut de uppgifter du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och när detta är tekniskt möjligt få uppgifterna överförda direkt från oss till en tredje part.

 

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge klagomål till en dataskyddsmyndighet. Du kan då vända dig till den dataskyddsmyndighet som ligger närmast den ort där du bor eller till den dataskyddsmyndighet som ansvarar för oss. Denna är:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Tel. 33 19 32 00

Fax: 33 19 32 18

 

Ändring av information om dataskydd

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder när detta är nödvändigt på grund av den tekniska utvecklingen. I dessa fall kommer vi också att uppdatera vår information om dataskydd. Utgå därför alltid från den aktuella versionen av vår information om dataskydd.

 

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss når du oss på den adress som finns angiven i avsnittet ”Personuppgiftsansvarig”.

För att åberopa dina rättigheter, rapportera incidenter som rör dataskydd samt förslag och klagomål beträffande behandling av dina personuppgifter rekommenderar vi att du vänder dig till koncernansvarig för datafrågor:

Matthias Goebel
Koncernansvarig för dataskyddsfrågor
Informationssäkerhet och dataskydd Bosch-koncernen (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart

TYSKLAND

eller

Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com

Uppdaterad: 2018-05-18